0 Kč0

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

internetového obchodu na adrese www.naturprodukt.cz

 I. Úvodní ustanovení

 

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Naturprodukt CZ spol. s.r.o., se sídlem Na Viničkách č. p. 638, 250 92 Praha – Východ, Šestajovice, identifikační číslo: 484 01 722, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze oddíl C, vložka 85864 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.naturprodukt.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.naturprodukt.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. Uživatelský účet

 

2.1

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III. Uzavření kupní smlouvy

3.1

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.6

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.7

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 

IV. Cena zboží a Platební podmínky

4.1

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Mládežnická 9/1563, 736 01 Havířov;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 26500791/0100, vedený u společnosti Komerční Banka (dále jen „účet prodávajícího“);
 • platební kartou, prostřednictvím platební brány GP webpay

4.2

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

V. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1

Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby.

5.2

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@naturpro.cz.

5.3

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (včetně nákladů vynaložených na dodání zboží maximálně však do výše nákladů nejlevnějšího způsobu dodání) kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než obdrží vracené zboží.

5.5

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

VI. Přeprava a dodání zboží

6.1

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

VII. Odpovědnost za vady, Záruka

7.1

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

7.2

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny 17. Listopadu 1607, 736 01 Havířov.

 

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

8.5

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

 

IX. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Vaše osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány v souladu se zákonnou úpravou viz INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍ ÚDAJŮ. 

X. Doručování

10.1

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2

Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 

XI. Závěrečná ustanovení

11.1

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování 17. Listopadu 1607, 736 01 Havířov, adresa elektronické pošty info@naturpro.cz, telefon +420 596 475 014.

 

 

Ing. Romana Bartschová

Jednatelka společnosti

V Havířově dne 12. 6. 2018

 

[profiler]
Memory usage: real: 32243712, emalloc: 31744744
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem
mage0.3222100
mage::app::init::system_config0.0013192,7760
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Cache0.00321447,040524,288
mage::app::init::config::load_cache0.005011,8080
mage::app::init::stores0.023313,713,5523,932,160
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website0.0005168,4640
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website_Collection0.011111,903,8241,835,008
DISPATCH EVENT:resource_get_tablename0.0005685,7040
init_config_section:stores_default0.002112,224262,144
mage::app::init_front_controller0.00371391,904262,144
mage::app::init_front_controller::collect_routers0.00281273,760262,144
DISPATCH EVENT:controller_front_init_routers0.0007197,4800
OBSERVER: cms0.0002123,2640
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite_Request0.00071113,048262,144
mage::dispatch::db_url_rewrite0.0013162,9920
DISPATCH EVENT:model_load_after0.0001171,2880
mage::dispatch::routers_match0.2680100
mage::dispatch::controller::action::predispatch0.025113,990,3124,194,304
CORE::create_object_of::Codnitive_Extifcon_Model_Core_Layout0.00091121,136262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Session0.0015264,0880
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::design0.00351373,184524,288
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Design_Package0.0011171,9600
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::translate0.006311,604,4082,621,440
DISPATCH EVENT:controller_action_predispatch0.011711,597,496524,288
OBSERVER: security_domain_policy0.0003119,2480
OBSERVER: xmlconnect0.00191387,6800
CORE::create_object_of::Mage_XmlConnect_Model_Observer0.00161345,9680
OBSERVER: log0.00401331,8560
CORE::create_object_of::Mage_Log_Model_Visitor0.0007185,4880
OBSERVER: pagecache0.0006142,0560
OBSERVER: persistent0.00308540,336262,144
OBSERVER: persistent_session0.0005150,760262,144
OBSERVER: persistent_quote0.00121207,4960
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Session0.00071104,3680
mage::dispatch::controller::action::cms_page_view0.2367100
DISPATCH EVENT:model_load_before0.0001151,1920
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_load_before0.0006157,3200
OBSERVER: customer_is_logged_in_observer0.0005152,8880
mage::dispatch::controller::action::cms_page_view::layout_load0.0004125,3760
mage::dispatch::controller::action::cms_page_view::layout_generate_blocks0.049117,112,9207,077,888
BLOCK: formkey0.00211353,864524,288
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_before0.0004713,9280
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_after0.0003713,9280
DISPATCH EVENT:core_layout_block_create_after0.0003713,8960
BLOCK: root0.00071100,3840
BLOCK: head0.00081156,600262,144
CORE::create_object_of::Codnitive_Extifcon_Model_Compiler0.00017210,5200
BLOCK ACTION: head -> addJs0.00011321,4160
BLOCK: js_cookies0.0004175,8320
BLOCK ACTION: head -> addItem0.0001611,9360
BLOCK: after_body_start0.00061129,376262,144
BLOCK: global_notices0.0004172,9840
BLOCK: header0.0005185,9920
BLOCK: custom_currency_selector0.0005186,648262,144
BLOCK: top.links0.00061104,4720
BLOCK: store_language0.00051101,416262,144
BLOCK: catalog.topnav0.00131215,8560
BLOCK: logged-usertop0.00101163,928524,288
BLOCK: top.container0.0005173,4400
BLOCK: breadcrumbs0.0005180,1120
BLOCK: global_messages0.00101143,3440
BLOCK: footer0.00071123,360262,144
BLOCK: newsletter0.0004174,1840
BLOCK: core_profiler0.0004173,7040
BLOCK: cms_footer_links0.0004167,208262,144
BLOCK ACTION: top.links -> addLink0.00313391,880262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url0.00032515,5040
BLOCK ACTION: left.permanent.callout -> setImgAlt0.0006190,6880
BLOCK: catalog.compare.sidebar0.00131355,552524,288
BLOCK ACTION: footer_links -> addLink0.00194114,6720
BLOCK: catalog_product_price_template0.0005163,2320
BLOCK: return_link0.00091159,856262,144
BLOCK: cart_sidebar0.00121293,400262,144
BLOCK: paypal.partner.top_cart.shortcut0.00201420,472262,144
BLOCK: left.poll0.00101184,640262,144
BLOCK: tags_popular0.0005183,192262,144
BLOCK: right.reports.product.viewed0.00081205,3520
BLOCK: right.reports.product.compared0.0005196,944262,144
BLOCK: google_analytics0.0005199,0800
BLOCK: wishlist_link0.0005189,7760
BLOCK: wishlist_sidebar0.00101249,712262,144
BLOCK: paypaluk.partner.top_cart.shortcut0.0005178,832262,144
BLOCK: inject_new0.00291313,384262,144
BLOCK: 0.0004176,2160
BLOCK: codnitive.sidenav.left0.00311661,496786,432
BLOCK: currencymanager.js.config0.0004177,3840
BLOCK: inchoo_facebook_init0.0004180,968262,144
BLOCK: cookiealert0.00071145,0240
BLOCK: cms_page0.00121108,720262,144
BLOCK: sale.reorder.sidebar0.0005195,7840
mage::dispatch::controller::action::cms_page_view::layout_render0.1819100
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_before0.0002412,4720
Mage_Core_Model_Design_Package::getFilename0.00362330,4880
frontend/default/webdevel/template/page/1column.phtml0.1711111,815,82412,058,624
frontend/default/webdevel/template/page/html/head.phtml0.01681838,104786,432
Mage_Core_Model_Design_Package::getSkinUrl0.0018812,3200
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_after0.0002402,4240
frontend/default/webdevel/template/directory/js/optional_zip_countries.phtml0.00131119,7200
frontend/base/default/template/autocompleteplus/inject_new.phtml0.0007130,5280
frontend/base/default/template/cadence/fbpixel/visitor.phtml0.0007144,5920
frontend/base/default/template/cadence/fbpixel/events.phtml0.0009172,904262,144
frontend/base/default/template/et_currencymanager/js.phtml0.00191169,0880
frontend/base/default/template/zero1/gdpr/cookiealert.phtml0.0023121,608524,288
frontend/default/webdevel/template/googleanalytics/ga.phtml0.0007135,8080
frontend/default/webdevel/template/page/html/header.phtml0.029012,412,9202,097,152
CORE::create_object_of::Mage_Sales_Model_Quote0.0003152,5440
frontend/base/default/template/scandi/menumanager/menu.phtml0.00612299,664262,144
CORE::create_object_of::Scandi_MenuManager_Model_Resource_Item_Collection0.0002211,3920
frontend/default/webdevel/template/catalogsearch/form.mini.phtml0.0012172,704262,144
frontend/default/webdevel/template/page/html/header.cart.phtml0.014711,405,2001,310,720
locale/currency0.008827910,2561,048,576
DISPATCH EVENT:currency_display_options_forming0.0011194,312262,144
OBSERVER: mage_currencysymbol_currency_display_options0.0010191,216262,144
frontend/default/webdevel/template/catalog/product/compare/sidebar.phtml0.0008172,8560
frontend/default/webdevel/template/callouts/left_col.phtml0.104217,325,6487,340,032
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Product0.00211255,536262,144
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getEntityType0.00122127,704262,144
__EAV_LOAD_MODEL__0.052843,866,8563,932,160
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Product_Attribute_Collection0.00161208,056262,144
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute0.00046142,8560
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getAttribute0.0002578,8800
__EAV_LOAD_MODEL_ATTRIBUTES__0.00894555,264262,144
CORE::create_object_of::Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default0.0001408,4880
__EAV_LOAD_MODEL_AFTER_LOAD__0.031841,969,0162,097,152
init_config_section:websites0.005311,7440
DISPATCH EVENT:catalog_product_load_after0.00784751,104524,288
OBSERVER: inventory0.00764748,656524,288
DISPATCH EVENT:catalog_product_get_final_price0.00434358,976524,288
OBSERVER: catalogrule0.00424356,504524,288
CORE::create_object_of::Mage_Tag_Model_Resource_Popular_Collection0.00081124,152262,144
CACHE_URL0.00851215,432262,144